شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

در معرفی سایت

ضرورت ساختن سایت مبارزه طبقاتی از اینجا نشات میگیرد که جنبش کمونیستی و کارگری ایران بیش از هر زمان تاکنونی به این احتیاج دارد تا بشیوه انتقادی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و این سوال پایه ای را پیشاروی خود قرار دهد که چرا جنبش ما در پراکندگی بسر میبرد؟ چرا طبقه کارگر ایران نتوانسته خود را از طریق تشکلهایش به قدرت تبدیل کند؟ وظایف اصلی ما کمونیستها کدامها هستند و سوالات پایه ای دیگری از این قبیل.

دنیا دستخوش تغییر است. اما اینکه در یک کشور در حال تحول، کدام و چه نوع تغییری، بستگی به توازن قوای طبقاتی و وزن اجتماعی طبقات در آن جامعه و درجه تشکل کارگران دارد. وضعیت جنبش ما در ایران خوب نیست. علیرغم اینکه کارگران و زحمتکشان اکثریت جمعیت ایران را شکل میدهد، اما به همان اندازه هم این اکثریت پراکنده و بی تشکل است.

سایت مبارزه طبقاتی تلاش میکند تا « نگرش انتقادی» را در بررسی مسائل، حال این مسائل مربوط به جنبش کارگری باشد یا حزب کمونیست ایران و احزاب چپ را به نرم عادی تبدیل کرده و با همین پرسپکتیو انتقادی به سیاستها و مواضع مختلف بپردازد. در همین رابطه مجموعه مقالاتی که در گذشته نوشته ام ( بعنوان آرشیو) و یا نظریاتی که به تقویت نگرش انتقادی کمک کنند را برای مطالعه عمومی در سایت قرار میدهیم.

سایت مبارزه طبقاتی امیدوار است با گسترش خط انتقادی در سطح جنبش، هم به اشاعه فرهنگ سیاسی منتقد کمک کند و هم بتواند به سهم خود در تمرکز روی ایران و کردستان، بنحو برجسته تری سهیم باشد. به این منظور سایت مبارزه طبقاتی به همکاری رفقا احتیاج دارد. جنبش و حزب ما به بحث و پلمیک بر سر موضوعات مختلف احتیاج دارد و در این رابطه نقد و استدلال آن سلاحی است که بایستی آنرا بدست گیریم. همواره اینطور بوده که مسائل تازه براحتی جا باز نمیکنند و تثبیت یک موضوع به زمان احتیاج دارد. زمان بهترین محک برای آزمایش یک نظر یا خط سیاسی است. کارگران نظراتی که با منافع آنان همخوانی داشته باشند را شناسائی میکنند، از این جمله است شعار « نان، مسکن، آزادی» که در اول ماه مه سنندج سال 2012 به یکی از شعارهای اصلی تظاهرکنندگان تبدیل شده بود.

با این سایت همکاری کنید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای پربارتر کردن این سایت، با ما در میان بگذارید.

با تشکر