شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

توضیحی در مورد یک مقاله

نویسنده: بهروز ناصری


توضیحی در مورد مقاله «دولت در دوره های انقلابی»

مقاله دولت در دوره های انقلابی اثر منصور حکمت، یکی از مقالاتی است که هنوز هم از اعتبار امروزی برخوردار است. سوالات و پروبلماتیکهایی که در این مقاله طرح شده است، هنوز هم بقوت خود باقی هستند. اینکه در یک پروسه تاریخی حزب کمونیست ایران با کدام فراز و نشیبهایی روبرو شد؟ جداییهای سال 1991 و نفش منصور حکمت در تاریخ حزب کمونیست ایران و بعدها هم که تغییراتی در بینش و تفکرات منصور حکمت روی داد، که در جای خود قابل بحث و بررسی انتقادی هستند، به جای خود، ولی مقاله ی دولت در دوره های انقلابی بدلیل سوالات و نکاتی که طرح میکند، ارزش خود را حفظ کرده و بحث در این زمینه هنوز هم موضوعیت دارند
سوالاتی که منصور حکمت در این مقاله طرح میکند، بیشتر پیگیری نشدند. اهمیت این بحث برای کمونیستها، در اینست که هم افق و استراتژی مبارزاتی را وسعت می بخشد و هم کمک میکند تا برای رسیدن به سوسیالیسم چه باید کرد عینی تری جایگزین ایده آلیسم و ذهنی گرایی موجود در جنبش کمونیستی ایران نماید.
تفکیک دوران گذار با دوره انقلابی، و همچنین وظایفی که در این دو دوره در مقابل طبقه کارگر و کمونیستها وجود دارد، کمک میکند تاافق روشن تر و آگاه تری برای گذار موفقیت آمیز دوران گذار داشته باشیم.
ما در شماره ی آتی بطور مشخص تری به سوسیالیسم، دولت کارگری و اشکال مختلف حکومتی که میتواند مطرح باشند، دوران گذار و دوران انقلابی خواهیم پرداخت.
قسمت دوم مقاله «دولت در دوره های انقلابی» بطور مشخص به پروبلماتیک ما مربوط است و سوالاتی که منصور حکمت در این مقاله طرح میکند، هنوز هم موضوعیت داشته و تم مهمی برای کار تئوریک است. به همین دلیل تلاش خواهیم کرد تا به سهم و توان خود به این موضوعات بپردازیم...

مندرج در نشریه مبارزه طبقاتی شماره ١٧