شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


روز جهانی کارگر 2012 در سنندج :

در مورد اوضاع سوریه :
تظاهرات کارگران ومردم آزادیخواه شهر سنندج ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر 1392 :
تشکل های کارگری، اتحاد عمل و موانع پیش رو :